Økologi

- Vandløb

Oversigt

Forurening i vandløbet

Gødning, alger og ilt

Forurening handler næsten altid om mangel på ilt, og her er gødning (nitrat og fosfat) og alger de vigtigste spillere. Sker der iltsvind, dør fisk og smådyr, og et brunt vandløb med slam er ikke særlig kønt at se på. Derfor vil vi undgå iltsvind.

Hvordan forsvinder ilten?

Ilten bruges af alle organismer i vandløbet – også planter, men det er bakterierne, som er vigtigst. Når døde blade og døde planter ender på bunden, bliver de nedbrudt, og det er især bakterierne, der nedbryder det. Vi kalder det respiration, og det er den samme proces, der sker hos mennesker.

Blade/døde planter + ilt → 6 CO2 + 6 H2O + energi (ATP)

Det, der står til venstre, er det, bakterierne bruger, og i det her tilfælde er det blade/døde planter samt ilt. Til højre for reaktionspilen → ser vi, at de producerer CO2, vand og energi til at leve.

Skal vi skrive det lidt mere kemisk, ser reaktionen sådan her ud.

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energi (ATP)

C6H12O6 er glukose (sukker), og selvom blade og døde planter er meget mere end glukose, så er det lettere kun at skrive én ting.

I små mængder er det føde for smådyr, svampe og bakterier og en naturlig del af det økologiske kredsløb. Bliver mængderne for store pga. store algeopblomstringer eller udslip af gylle til et vandløb eller sø, så vil respirationen være så høj, at ilten opbruges, og der opstår iltsvind. Fisk og andre større dyr bruger også ilt, men ikke så meget som bakterierne. Der er nemlig ikke mange kilo fisk i forhold til alger og bakterier. For hver gang der er 1 kg fisk i et vandløb, kan der være ét ton alger eller bakterier.

Iltsvind

Et vandløb eller sø dør aldrig helt, fordi der bliver iltsvind, men der kommer nye bakterier, der kan leve uden ilt. Du har måske oplevet, at vandløbet eller vandhullet lugter råddent, og det bobler op fra bunden. Bakterierne kan danne hydrogensulfid (svovlbrinte), som lugter af rådne æg, og metan, (sumpgas) som der også findes i en prut.

Hvad sker der når der kommer for mange alger

Udledes der for meget gødning som nitrat og fosfat til vandløbet, vil det blive grønt af alger. De skygger for bundplanterne, og det efterlader en mudret bund. En mudret bund kan hvirvle mudder op i vandet og gøre det endnu mere uklart, og det kan tage lyset fra de sidste bundplanter.

Men levende alger kan også skabe iltsvind. Algerne producerer godt nok ilt ved fotosyntese, men de kan være med til at skabe iltsvind på to måder, hvis de er for mange.

  1. Alger laver også respiration og bruger ilt – hele døgnet. Om dagen opdager vi det ikke fordi de også producerer ilt, men om natten, når de ikke producerer ilt, kan de opbruge ilten i vandet. Det kan de fleste planter overleve kortvarigt, men ikke fisk og bunddyr, der flygter eller dør.
  1. Der er for mange alger, og de skygger for hinanden og dør. De synker til bunden, hvor bakterier nedbryder algerne – det koster ilt og kan dermed også give iltsvind.

Svingningerne i iltkoncentrationen bliver større i et vandløb med mange alger, fordi der er flere alger til at lave respiration. Det ses om natten, når planterne ikke længere producerer oxygen ved fotosyntesen.

Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos
Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos