Økologi

- Vandløb

Oversigt

Målinger i vandløbet

Er vandløbet rent eller forurenet? En enkelt måling kan ikke afgøre det, så vi laver en lang række undersøgelser og stykker brikkerne sammen til et helhedsbillede af, hvor stor forureningen af vandløbet er.

Undersøgelserne deles op i to dele:

  • Det ikke-levende/abiotiske, som påvirker livet i vandløbet, men som IKKE selv er levende. Vi taler her om ilt, gødning, temperatur, lys osv.
  • Biologiske, levende/biotiske objekter, som fx bakterier, alger og vandløbsdyr.

Restudy: Video om målinger i vandløbet.

Hvad fortæller vandløbets omgivelser os?

Vi kan tolke meget om et vandløbs tilstand ved at se på omgivelserne. Vigtigst er det om vandløbet er slynget eller rettet ud. Et slynget vandløb har bedre iltforhold og flere forskellige arter end et udrettet vandløb. – Det kan du læse mere om her.

Ser vi på farven af vandet og bunden (dens mudder) kan det især i Vestjylland være rustfarvet. – Det er okker! Okker stammer fra jernforbindelser, der frigives fra marker. Da det kan lægge sig på gællerne på fisk og smådyr og kvæle dem, er okker gift for et vandløb.

Især i udrettede vandløb finder vi mudder på bunden. Det giver et praj om, at der er meget organisk materiale (døde dyr og planter) i vandløbet. Mudderet transporteres videre til sø og hav og kan forårsage iltsvind, når bakterier nedbryder det. Nedbrydningen bruger ilt.

For at forstå om et vandløb er forurenet skal du lave flere målinger, og først derefter har du mulighed for at sætte brikkerne sammen til et overblik.

Randzoner

Hvor tæt dyrkes markerne på vandløbet? Randzoner er noget, der diskuteres meget i landbruget, og reglerne er lige nu, at landmanden ikke må dyrke marken tættere end 2 meter fra vandløbet. Hvis marken er for tæt på, havner gødning og sprøjtemidler fra marken i vandløbet. Planterne i randzonerne optager meget af den gødning, der ellers ville være endt i vandløbet og dermed skabe algeopblomstring.

Brændenælder sladrer

Planter, som vokser langs vandløbet, kan også afsløre, hvor meget gødning, der ledes til vandløbet. Finder man mange brændenælder, er det tegn på højt indhold af nitrat.

Brændenælde

BI-5 måling

BI-5 er en måling, der viser, hvor meget ilt, der forsvinder fra vandet på 5 dage. I en vandprøve er der alger, bakterier og andre organiske materialer.

Dét iltforbrug alger og bakterier har, når de nedbryder det organiske stof, kan vi måle i en BI-5 prøve. Først måler vi iltindholdet i en given vandprøve. Så opbevares vandprøven i mørke i 5 dage, og så måler vi igen. Forskellen på de to iltmålinger er vores BI-5 tal.

Hvis der er meget organisk materiale i prøven, vil BI-5 være højt, fordi bakterierne har brugt ilten til at nedbryde det, og lave omfattende respiration. I tabellen kan man aflæse forureningen.

BI5 = iltindhold dag 0 – indhold dag 5 = _______ mg/O2/L

Iltmålinger

Undersøger man iltindholdet i et vandløb, er det næsten altid højt, og det er fordi vi måler ilten om dagen, hvor fotosyntesen er aktiv. Det vil derfor være mere interessant at kende iltindholdet om natten, hvor det derfor må være lavere. BI5 fortæller os lidt om, hvor hurtigt ilten kan forsvinde. Er BI5 høj, så er der nok heller ikke ret meget ilt tilbage om natten.

Mange alger kan dog snyde os til at tro, at iltindholdet er godt. Hvis vi har mange alger, vil vandet være mættet med ilt om dagen, men meget lavt om natten, fordi planter også bruger ilt til respiration.

I et vandløb vil der dog sjældent opstå iltsvind, som det gør i søer og fjorde, fordi vandet hvirvles rundt og blandes med luftens ilt. Ilten kommer nemlig enten fra luften eller via fotosyntesen.

Temperatur

Alt sker hurtigere ved høje temperaturer. Fx vil organisk stof nedbrydes hurtigere, og derfor vil iltforbruget også ske hurtigere.

Iltkrævende fisk som ørreder holder sig væk fra varmt vand. Dels fordi det kan indeholde mindre ilt, men også fordi fisken forbrænder maden hurtigere i det varme vand og på den måde kan komme til at sulte.

Vandløb, der løber i skygge af træer, vil ofte have lavere temperatur, og helt unge vandløb, der er grundvandsfødte, har en konstant temperatur på 8 grader.

Nitrat og nitrit

Grundstoffet N indgår i mange forbindelser. Nitrit (NO2), ammonium (NH4+) og nitrat (NO3) findes alle opløst i vandet, men det er kun nitrat og ammonium, som kan optages af alger og bundplanter. Nitrit er giftigt, men findes ofte i meget mindre mængder. Nitrat stammer fra landbrug, renseanlæg og nedbør. Det kan også stamme fra nedbrydningen af organisk materiale i mudderet, hvor det er bygget ind i cellernes proteiner.

Smådyr og insekter

Indsamling af smådyr kan måske virke som en natur- og teknik-aktivitet, men det er den vigtigste undersøgelse, man kan lave i et vandløb eller en sø. Smådyrene lever i bækken hver dag, og hvis iltforholdene har været dårlige for nylig, så finder man ikke de iltkrævende organismer. Derimod finder vi de dyr, der kan tåle lave iltkoncentrationer. Vi kan sige, at det viser, hvordan iltforholdene har været over længere tid og ikke kun den dag, vi er på ekskursion.

Hvad påvirker hvad?

Oversigt over hvordan biotiske og abiotiske faktorer påvirker hinanden i et vandløb.

Mindmap over processerne i et vandløb. Mappen kan downloades her. Du skal downloade cmap for at kunne se og bygge videre på mindmappen.

Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos
Biologividen.dk er finansieret af BioCosmos